Izbirni predmeti so nov način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Izbirni predmeti so obvezni in se številčno ocenjujejo (1–5). Vsi ponujeni predmeti se izvajajo eno uro tedensko, razen nemščine, ki sta ji namenjeni dve uri na teden. Šola je obvezna ponuditi tuj jezik, verstva in etiko v 7., 8. in 9. razredu ter retoriko v 9. razredu. Enoletni program pomeni, da ga lahko izberemo le enkrat v treh letih.
Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Učenec je lahko v celoti oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri tedensko.
OŠ Loka Črnomelj ponuja učencem 7. 8. in 9. razreda 22 obveznih izbirnih predmetov. Opis si lahko preberete v zgibanki, učenci bodo imeli opise obešene tudi na ponoju pred knjižnico, šestošolci bodo opise dobili tudi v pisni obliki. Učenci bodo dobili vprašalnik, ki ga skupaj izpolnite, učenec ga prinese do torka, 21. 5. 2019 razredniku. V primeru dodatnih nejasnosti se obrnite na izvajalca obveznega izbirnega predmeta ali na pomočnico ravnateljice.