Skoči na glavno vsebino

<![CDATA[Bil  je v  ponedeljek, 5. 6. 2017, ob 17h v predavalnici  OŠ Loka  z naslednjo vsebino:

1. Pregled in realizacija sklepov zapisnika zadnjega sestanka

2. Volitve predstavnikov staršev v Svet šole (mandatno obdobje 2017 – 2021)

3. Pregled in potrditev nabora delovnih zvezkov za šolsko leto 2017/2018

4. Razno

 

Na sestanku je bilo od 30 staršev prisotnih 16 staršev. Opravičili so se 4 starši, 11 pa jih je manjkalo brez opravičila. Na sestanku so bile prisotne tudi ravnateljica Damjana Vraničar, pomočnica ravnateljice Stanka Mržljak , šolska knjižničarka Marija Špringer (pri točki 3), predsednica Sveta šole Majda Veselič (pri točki 2)

 

K točki 1;

Namestnik predsednice sveta staršev Renate Lozar( odsotna zaradi bolezni) gospod Stanko Pelko je povedal, da je bila tema zadnjega sveta staršev imenovanje ravnateljice tudi edina točka dnevnega  reda, zato posebnih pripomb ni bilo. Ravnateljica Damjana Vraničar se je zahvalila staršem, ki so jo podprli kot ponovnega kandidata za ravnateljico ter naglasila, da upa še naprej na plodno sodelovanje.

K točki 2;

Predsednica  Sveta šole je razložila , da staremu svetu poteče mandat. Ker so v člani sveta tudi 3 predstavniki staršev, je potrebno izvesti volitve.

Eden izmed staršev je vprašal, kakšna je vloga člana Sveta šole. Gospa ravnateljica je razložila pravice in dolžnosti članov in opisala tudi, kako svet deluje.

Gospod Pelko je staršem tudi povedal, da bi bilo prav, da je eden izmed staršev predstavnik podružnic. Ker je bil v preteklem mandatu kandidat iz Adlešičev, so se prisotni strinjali, da je v novem  mandatu kandidat iz Gribelj. V Svet šole za mandatno obdobje 2017/2021 so bili soglasno izvoljeni naslednji starši:

Irena Štrucelj (Griblje)

Božidar Tesari

Denis Imširovič.

K točki 3;

Šolska knjižničarka Marija Špringer je predstavila nabor izbranih delovnih zvezkov za šolsko leto 2017/2018. Razložila je tudi letošnjo novost, da imajo učenci 1.r. delovne zvezke zastonj, berilo pa je že tako v učbeniškem skladu. Ministrstvo za šolstvo je namenilo za vsakega prvošolca 30 evrov, v okviru katerih so se morali učitelji odločiti za nabavo delovnih zvezkov,ki staršem ne smejo predstavljati nobenega stroška (nabavijo samo ostale pripomočke – zvezke, pisala)

Knjižničarka je predstavila vse potrebne delovne zvezke in primerjavo s cenami preteklega leta. Pojavila so se zelo majhna odstopanja.

Starši so potrdili nabor delovnih zvezkov za šolsko leto 2017/2018

K točki4;

  • Ravnateljica je seznanila navzoče z začetkom in potekom energetske sanacije na podružnični šoli v Adlešičih. Ta naj bi bila končana do začetka nove kurilne sezone.
  • Dela na OŠ Loka se bodo začela, ko bodo za to sredstva…obljubljen zaključek do 2020
  • Pojavilo se nekaj vprašanj o neobveznih izbirnih predmetih
  • Zakaj so v isti skupini učenci z različnim predznanjem?(nemščina)

Skupina na matični šoli pri neobveznih izbirnih predmetih ne sme biti manjša od 12. Ker je teh otrok malo, jih moramo družiti. Učitelj mora delo diferencirati.

  • Starše je zanimalo, kaj zajemajo stroški učiteljev, ko so v šoli v naravi.

Ravnateljica je obljubila, da bosta z računovodkinjo pripravili izračun in ga staršem sveta posredovali po navadni pošti.

  • Kdaj bo sestanek za bodoče prvošolce?

 Vabila so bila izdana 7. 6., ker smo čakali potrditev delovnih učbenikov. Sestanek bo v ponedeljek, 12. 6. 2017 ob 17h.

 

Črnomelj, 6. 6. 2017                                                                                                                                                                Zapisala: Stanka Mržljak, pom. ravnateljice]]>

Dostopnost