Skoči na glavno vsebino

<![CDATA[Sestanek je bil  v torek, 4. 10. 2016, ob 17. 00  v predavalnici OŠ Loka z naslednjo vsebino:

  1. Pregled in realizacija sklepov zapisnika zadnjega sestanka
  2. Predstavitev Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2016/2017
  3. Predlogi in pobude staršev s 1. roditeljskega sestanka
  4. Razno

 

Na sestanku je bilo od 30 staršev prisotnih 24 staršev. Opravičili so se 4 starši, 2 pa sta manjkala brez opravičila. Na sestanku sta bili prisotni tudi ravnateljica Damjana Vraničar in pomočnica ravnateljice Stanka Mržljak.

 

K točki 1;

Predsednica sveta staršev Renata Lozar je pregledala sklepe zadnjega sestanka. Obrazložitve so bile že zapisane v zapisniku prejšnje seje, ki so ga starši dobili skupaj z vabilom, tako da posebnih pripomb ni bilo.

 

K točki 2;

Ravnateljica Damjana Vraničar je v začetku predstavila delo sveta staršev, saj je v svetu 10 novih članov. V nadaljevanju je predstavila LDN za 2016/2017,  na katerega starši niso imeli pripomb.

 

K točki 3;

Pomočnica ravnateljice je predstavila pobude iz roditeljskih sestankov. Posebnih pripomb in pobud ni bilo, razen v dveh oddelkih so bile pripombe na učence Rome.

Problematika je poznana. Zaposleni v šoli dajejo veliko pozornost, da bi se romski učenci čimprej vključili v delo šole. Učence spremlja romska pomočnica ali socialna delavka. Opaziti je tudi izzivanje s strani drugih učencev. Vsi se moramo potruditi biti strpni in reševati probleme sprotno.

Ostalih pripomb na sestankih ni bilo.

 

K točki 4;

 

Pojavilo se je vprašanje, zakaj ni več ID (interesnih dejavnosti) v 1. r.

 

Učenci imajo veliko obveznosti. Skoraj vsi obiskujejo tudi neobvezni predmet angleščine, zato smo v šoli smatrali, da je ponujenih ID za to starost dovolj.

 

Predstavnica staršev 8. r. je vprašala (v imenu ostalih staršev), zakaj prihaja do delitev v skupine pri določenih predmetih.

Z uvedbo devetletne OŠ se je ponudila možnost, da se pri matematiki, slovenščini in angleščini učenci  iz  oddelkov  razdelijo v manjše skupine (primer 3 oddelki 8. r. v 4 skupine).  V začetku so bile to homogene skupine – delitev učencev po sposobnostih. Že nekaj let zakon take delitve ne dopušča in so učenci še razdeljeni v skupine, ki so heterogene (različne sposobnosti, spol …). Z razdelitvijo v skupine se število učencev zmanjša in  se učitelji  učenem lahko bolj posvetijo.

 

Opozorilo staršev, da ima avtobus v smeri Griblje (3. razvoz) zamudo. Otroci prihajajo domov tudi ob 15.30.

 

Zadevo smo preverili pri prevozniku. Obljubili so, bodo zadevo uredili.

 

Starši otrok iz šole v Adlešičih so opozorili na zaklenjene WC-je v pritličju omenjene šole. WC-ji so v souporabi  z zaposlenimi v Krajinskem parku. Le-ti so zaklenili oba WC-ja. Zaradi omenjenega problema smo že v preteklem letu izvedli izredni sestanek z direktorjem KP Kolpa, občino in ravnateljico. Učenci  sedaj uporabljajo le WC v 2. nadstropju. Ne glede na večkratna opozorila je tako še vedno. Starši so zgroženi nad takim početjem in opozarjajo na nepravilnost in neprimeren odnos tistih, ki so WC zaklenili. Opozorili so, da se bodo sami oglasili pri pristojnih na občini, če tega šola ne bo uredila.

 

 

Črnomelj, 10. 10. 2016                                                             Zapisala: Stanka Mržljak, pom. ravnateljice]]>

Dostopnost