Skoči na glavno vsebino

<![CDATA[Sestanek je bil 29. 9. 2016 ob 7.30 v predavalnici OŠ Loka.

Dnevni red:

  1. pozdravni nagovor ge. ravnateljice Damjane Vraničar in pomočnice ravnateljice Stanke Mržljak
  2. predstavitev vodje parlamenta in predstavitev, kaj je Šolski parlament v okviru šolske skupnosti
  3. izvolitev vodstva predstavnikov parlamenta in predstavnikov Zdrave šole
  4. predstavitev dela v letošnjem šolskem letu in obravnava teme Otroci in načrtovanje prihodnosti
  5. Razno: pobude, predlogi…

K 1) Na začetku nas je z recitacijo pesmi pesnice Barbare Gregorič Gorenc, Spreminjam svet, pozdravila učenka 5. c, Zara Kavčič. Tema pesmi se namreč navezuje na temo letošnjega parlamenta.

Ga. ravnateljica nas je lepo pozdravila; predstavila je sklepe, pobude lanskih sestankov parlamenta in kaj se je v šoli izboljšalo, spremenilo. Zaželela nam je uspešno delo v letošnjem šolskem letu.

Tudi ga. pomočnica ravnateljice nam je povedala, da je veliko lanskih težav, problemov, ki so jih imeli učenci,  pomagala rešiti s pomočjo drugih sodelavcev na šoli. Tudi ona nam je zaželela »dobro popotnico« pri letošnjem delu.

K 2) Mentorica letošnjega parlamenta in šolske skupnosti sem knjižničarka Marija Špringer, ki sem učencem predstavila, kaj je tako eno kot drugo.

K 3) Izvolili smo vodstvo šolske skupnosti:

predsednica je Ana Miketič iz 9. a, podpredsednica pa je Valentina Šuštarič iz 9. b razreda, naslednje sestanke bosta onidve tako tudi vodili.

Predstavniki Zdrave šole pa so: Anja Tomanič iz 4. c, Brin Jugovič  in Zara Kavčič iz 5. c in Žan Majerle iz 5. a.

Izpolnili smo tudi seznam prisotnih učencev na sestanku. Ugotovili smo, da so manjkali predstavniki iz naslednjih oddelčni skupnosti: 4. b, 6. b, 7. b in 8. a.

K 4) V letošnjem šolskem letu se bomo pogovarjali in ustvarjali ob temi Otroci in načrtovanje prihodnosti. Govorili bomo o povezavi z različnimi institucijami, ki lahko otrokom pomagajo ob vstopu v »svet odraslih«: o Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, o Zvezi prijateljev mladine  –  ZPMS (ta nam bo priskočila na pomoč  zlasti ob občinskem parlamentu); o Nacionalnem odboru mladih, ki »bdi« nad problemi mladih,…

Izdelali bomo plakat o letošnji temi parlamenta, ki ga bomo predstavili na panoju pred knjižnico. V knjižnici pa bodo na voljo knjige za izposojo s to tematiko.

Pripravljali se bomo na občinsko srečanje mladih parlamentarcev, ki bo nekje v zimskem času, morda bomo uspešni za nastop na regijskem tekmovanju, ki je po navadi v Novem mestu na sedežu DPMS. Veseli bomo tudi udeležbe na državnem nivoju v Ljubljani, če nam, seveda, to uspe.

K 5) Člani parlamenta oziroma  šolske skupnosti bodo predlagali, kakšne teme bodo zanimive za obravnavo na naslednjih sestankih. Prav gotovo bodo to tiste, povezane z njihovimi problemi v šoli in izven nje. Trenutno niso imeli nobenih pripomb. Predlagali smo tudi, da bi anonimne pripombe, pohvale lahko učenci napisali na listič  in le-tega vrgli v zeleno skrinjico, ki je za vrati ob vstopu v jedilnico.

Predstavniki oddelčni skupnosti bodo vse predloge in pobude  iz sestankov predstavili celotni oddelčni skupnosti in razrednikom oziroma razredničarkam na razrednih urah.

Pogovarjali se bomo o šolskem redu, ki je napisan tudi v  Šolskem kažipotu. Pravil se moramo držati vsi, tako učenci kot učitelji in vsi zaposleni na šoli.

Sestanek smo zaključili ob 8.15.

 

Zapisnik zapisala: Marija Špringer, vodja ŠS in ŠP]]>

Dostopnost